Αναγνώριση και εκτέλεση μέτρου προσωρινής προστασίας

17Η.-(1)Μέτρο προσωρινής προστασίας το οποίο εκδόθηκε από διαιτητικό δικαστήριο αναγνωρίζεται ως δεσμευτικό και, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από το διαιτητικό δικαστήριο, καθίσταται εκτελεστό μετά από αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, ανεξάρτητα από τη χώρα έκδοσής του, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17Θ και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων (Κυρωτικού) Νόμου.

(2) Το μέρος το οποίο αιτείται  ή έχει εξασφαλίσει αναγνώριση ή τίτλο εκτελεστό αναφορικά με μέτρο προσωρινής προστασίας, ειδοποιεί αμέσως το Δικαστήριο για οποιοδήποτε τερματισμό, προσωρινή αναβολή ή τροποποίηση του μέτρου προσωρινής προστασίας.

(3) Το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αίτηση  αναγνώρισης ή εκτέλεσης μέτρου προσωρινής προστασίας, δύναται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τον αιτούντα να παράσχει αντίστοιχη εγγύηση,  εάν το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει ήδη αποφασίσει σχετικά με την παροχή εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17Ε ή όπου τέτοια απόφαση είναι αναγκαία για την προστασία  των  δικαιωμάτων  τρίτων μερών.