Έξοδα και αποζημιώσεις

17Ζ.-(1) Το μέρος το οποίο αιτείται τη λήψη μέτρου προσωρινής προστασίας ή την έκδοση  προσωρινής διαταγής, επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις ζημίες οι οποίες θα προκληθούν από το μέτρο ή από τη διαταγή σε οποιοδήποτε μέρος εάν, σε μεταγενέστερο στάδιο, το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίσει ότι, υπό τις περιστάσεις, το μέτρο ή η διαταγή δεν θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί.

(2) Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να επιδικάσει τα έξοδα και αποζημιώσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.