Προϋποθέσεις για έκδοση ενδιάμεσης απόφασης για λήψη μέτρου προσωρινής προστασίας

17Α. Το μέρος το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης για λήψη μέτρου προσωρινής προστασίας δυνάμει των διατάξεων των  παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, ικανοποιεί το διαιτητικό δικαστήριο ότι-

(α) στην περίπτωση κατά την οποία το αιτούμενο μέτρο δεν χορηγηθεί, είναι δυνατό να προκληθεί ζημιά η οποία δεν θεραπεύεται επαρκώς με την επιδίκαση αποζημιώσεων και στην περίπτωση κατά την οποία το μέτρο διαταχθεί η ζημιά αυτή ουσιαστικά είναι μεγαλύτερη της ζημιάς η οποία ενδέχεται να προκληθεί στο μέρος κατά του οποίου το μέτρο απευθύνεται. και

(β) υφίσταται εύλογη πιθανότητα η απαίτησή του να επιτύχει επί της ουσίας και σχετική απόφαση δεν επηρεάζει τη διακριτική ευχέρεια του διαιτητικού δικαστηρίου να εκδώσει ακολούθως οποιαδήποτε απόφαση:

Νοείται ότι, αναφορικά με αίτηση για την έκδοση ενδιάμεσης απόφασης για λήψη μέτρου προσωρινής προστασίας δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) εφαρμόζονται μόνο στην έκταση που το διαιτητικό δικαστήριο το κρίνει κατάλληλο.