Αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγών

17Β.-(1) Ελλείψει συμφωνίας των μερών περί του αντιθέτου, μέρος δύναται, χωρίς να ειδοποιήσει οποιοδήποτε άλλο μέρος, να αιτηθεί  την έκδοση απόφασης για λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας  η οποία να περιλαμβάνει  προσωρινή διαταγή ώστε ένα από τα μέρη να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες ακυρώνουν τον σκοπό της ενδιάμεσης απόφασης.

(2) Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινή διαταγή, εάν κρίνει ότι προηγούμενη αποκάλυψη της καταχώρισης της αίτησης  για την έκδοση της εν λόγω προσωρινής διαταγής στο μέρος κατά του οποίου απευθύνεται, ενδέχεται  να ακυρώσει τον σκοπό του εν λόγω μέτρου.

(3) Οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17Α εφαρμόζονται επί όλων των προσωρινών διαταγών, νοουμένου ότι η ζημιά η οποία θα εκτιμηθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του ίδιου άρθρου, είναι η ζημιά η οποία πιθανολογείται ότι θα επέλθει από την έκδοση ή μη της διαταγής.