11. Τα δικαιώματα, προνόμια, υποχρεώσεις, ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα και εργασίες που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή από πράξεις που έχουν γίνει βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου και συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ κατά ή μετά την 1η Αυγούστου 2010, μεταφέρονται από την Τράπεζα στον Υπουργό Οικονομικών.