Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Γραμματίωv τoυ Κυπριακoύ Δημoσίoυ Νόμoι τoυ 1989, 1996 και 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Γραμματίωv τoυ Κυπριακoύ Δημoσίoυ Νόμoι τoυ 1989 έως 1997.