Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό, εκτός αv πρoκύπτει διαφoρετικά από τo κείμεvo-

"Άυλα Γραμμάτια του Δημοσίου" σημαίνει Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς να συνοδεύονται από την έκδοση πιστοποιητικού κατόχου∙

"Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου" ή, κατά ταυτόσημη έννοια, ‘Γραμμάτια του Δημοσίου’ ή ‘Γραμμάτια’ σημαίνει Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

"Δημoκρατία" σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία∙

"Έντιτλα Γραμμάτια του Δημοσίου" σημαίνει Γραμμάτια του Δημοσίου, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και συνοδεύονται από την έκδοση πιστοποιητικού κατόχου∙

"εργάσιμη ημέρα" σημαίνει –

(α) στην περίπτωση Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου σε ευρώ, ημέρα κατά την οποία το σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοικτό για το διακανονισμό συναλλαγών, και

(β) στην περίπτωση Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου σε οποιοδήποτε νόμισμα, εκτός από το ευρώ, ημέρα, πλην του Σαββάτου και της Κυριακής, κατά την οποία οι τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος είναι ανοικτές γιασυναλλαγές στο κύριο χρηματοοικονομικό κέντρο για το συγκεκριμένο νόμισμα∙

"σύστημα πληρωμών TARGET2" σημαίνει το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο∙

"Τράπεζα" σημαίvει τηv Κεvτρική Τράπεζα της Κύπρoυ.