ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6Β και 6ΣΤ(3))

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο Επιμελητήριο είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικώς, συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής.

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκρίνεται από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.

(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι:

 

Κερβέρου 8,
1016 Λευκωσία.
Ταχ. Κιβ. 21826,
1513 Λευκωσία, Κύπρος.

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. Όνομα: ............................................

2. Διεύθυνση: ......................................................

3. Αρ. Εγγραφής Γραφείου Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

4. Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης ..........................................................

5. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται:

(α) Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού (Έντυπο Ο.Ε.1. του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη).

(β) Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού.

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙOY ΜΕΛΕΤΩΝ:

Δηλώστε για κάθε συνέταιρο του γραφείου μελετών τα κάτωθι:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

(Πρώτα το επίθετο και Κεφαλαία)

Αρ. Μητρώου

Επιμελητηρίου

Κλάδος
1.
2.
3.
4.
5.

Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε συνεταίρων χρησιμοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που θα συνάψετε με την αίτηση σας και θα φέρει τη μονογραφή όλων των συνεταίρων.

Λογότυπο και Επιγραφή Γραφείου Μελετών.

Δηλώνω/ουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ' αυτό το έντυπο είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμέ/ας. Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι οιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια με/μας καθιστά υποκείμενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόμο.

Υπογραφές συνεταίρων:

Όνομα:.................................   Υπογραφή:.........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:.........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:..........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:..........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:...........................

 

Ημερομηνία:..............................

 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιμελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη της Αίτησης για παραχώρηση αριθμού μητρώου γραφείου μελετών.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

 

Πρόεδρος Επιτροπής:...................................  Ημερομηνία:...................................

Να συμπληρωθεί από το Επιμελητήριο

Ημερομηνία λήψεως.......................................  Αύξων αριθμός καταχωρήσεως................................

Αριθμός Αποδείξεως:........................................

Εξετάστηκε από το Επιμελητήριο την................................   Ημερομηνία:..........................

Αριθμός Γραφείου Μελετών:.....................................    Εγκρίνεται/Δεν εγκρίνεται....................................

 

(α) Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.............................................

(β) Πρόεδρος Επιμελητηρίου.....................................................