Σύγκληση, απαρτία και τρόπος λήψης αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου

12.-(1) Δεκαπέντε μέλη του Γενικού Συμβουλίου παρόντα αποτελούν απαρτία.

(2) Όλα τα ζητήματα τα οποία εγείρονται κατά τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(3) Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου είναι έγκυρες ανεξάρτητα αν χηρεύει οποιαδήποτε θέση μέλους του.

(4) Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου τουλάχιστο μία φορά κάθε έξι μήνες και εν πάση περιπτώσει όταν το ζητούν δέκα μέλη του.