Διοικούσα Επιτροπή

13.-(1) Το Γενικό Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν μετά την εκλογή του προβαίνει στη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής.

(2) Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται-

(α) Από τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Γενικό Ταμία του Επιμελητηρίου~

(β) τέσσερα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου εκλεγόμενα από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.

(3) Οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι μηχανικής επιστήμης πρέπει απαραίτητα να εκπροσωπούνται με ένα τουλάχιστο μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή.

(4) Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστο μία φορά το μήνα και όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

(5) Σε περίπτωση που τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ζητήσουν εγγράφως την εγγραφή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.

(6) Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(7) Πέντε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής παρόντα αποτελούν απαρτία.

(8) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.