Ίδρυση Επιμελητηρίου

3.-(1) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και με έδρα τη Λευκωσία.

(2) Το Επιμελητήριο έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και μπορεί-

(α) Να ενάγει και να ενάγεται~

(β) να συνάπτει συμβάσεις~

(γ) να αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία~

(δ) να κάμνει οποιαδήποτε πράξη για την εκπλήρωση των σκοπών του την οποία μπορεί να κάμνει νομικό πρόσωπο.