Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“Γενικό Συμβούλιο σημαίνει το Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου·

“γραφείο μελετών” [Διαγράφηκε]

“Διοικούσα Επιτροπή” σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου·

“Επιμελητήριο” σημαίνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3·

“Εταιρεία Μελετών” σημαίνει ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συγκροτούμενη από ένα ή περισσότερα μέλη, της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας Μελετών γίνεται αποδεκτή από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6Β∙

“κλάδος μηχανικής επιστήμης” σημαίνει-

(α) αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου·

(β) πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου·

(γ) μηχανολογική μηχανική·

(δ) ηλεκτρολογική μηχανική·

(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής·

(στ) χημική μηχανική·

(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας·

(η) αγρονομική-τοπογραφική μηχανική·

(θ) επιμέτρηση και εκτίμηση γης·

(ι) πολεοδομία-χωροταξία·

(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστήμης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

“κράτη μέλη” σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών πού ιδρύεται με βάση τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2000·

“μέλος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

“Μητρώο Γραφείων Μελετών” σημαίνει το Μητρώο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6Α του Νόμου·

"Μητρώο Εταιρειών Μελετών" σημαίνει το Μητρώο το οποίο καταρτίζεται και τηρείται δυνάμει του άρθρου 6Α του παρόντος Νόμου∙

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαίου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Νόμου·

“τρίτη χώρα” σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.