Καθυστέρηση καταβολής τελών

6Θ.-(1) Εγγεγραμμένη Εταιρεία Μελετών που αδικαιολόγητα παραλείπει να καταβάλει στο Επιμελητήριο τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο κατά τον προκαθορισμένο χρόνο, υποχρεούται σε καταβολή επιπρόσθετων τελών υπό μορφή διοικητικού προστίμου ποσοστού ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) πάνω στο ολικό ποσό για τους πρώτους τρεις (3) μήνες και είκοσι επί τοις εκατόν (20%) για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή των τελών.

(2)  Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας έκδοσης της ετήσιας άδειας όλα τα οφειλόμενα στο Επιμελητήριο ποσά μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος.