Ετήσια τέλη

6Η.-(1) Κάθε Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, καταβάλλει στο Επιμελητήριο ετήσια τέλη, ως συνδρομή, όπως καθορίζονται στο Έννατο Παράρτημα.

(2) Τα τέλη ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλονται στο Επιμελητήριο μετά την έγκριση της ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

(3) Το Επιμελητήριο με την καταβολή των καθορισμένων τελών εκδίδει στον αιτητή ετήσια άδεια και απόδειξη πληρωμής.

(4)  Όλα τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται στο Ταμείο του Επιμελητηρίου.

(5) Σε περίπτωση που υπολείπεται χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών της ετήσιας συνδρομής.