Κτήση περιουσίας

26. Το Επιμελητήριο μπορεί να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του ή εκπλήρωσης των σκοπών του.