Σύναψη δανείων

27. Το Επιμελητήριο μπορεί για προώθηση των σκοπών του να συνάπτει δάνεια.