Μεταβίβαση εργασιών και περιουσιακών στοιχείων από μέλος σε Εταιρία Μελετών

6ΙΑ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία, η μεταβίβαση από οποιοδήποτε μέλος ή από εγγεγραμμένο συνεταιρισμό μελών, των εργασιών αυτών και/ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται από αυτούς προς το σκοπό διεξαγωγής των εργασιών τους προς Εταιρεία Μελετών, θα θεωρείται ως αναδιοργάνωση για τους σκοπούς του Μέρους VI του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και σε σχέση με αυτή θα  εφαρμόζονται οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου και οι διατάξεις του περί Χαρτοσήμων Νόμου, του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου και του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου.