Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος

6IΒ.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 6Α έως 6IΑ,  εταιρεία που λειτουργεί ως Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος δύναται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής και της άδειας άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών κρατών μελών που τηρεί το Επιμελητήριο και να ασκεί επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 6Δ έως 6Ι και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 7Α του παρόντος Νόμου.