Μητρώα

6. Το Επιμελητήριο θα καταρτίσει και ακολούθως θα τηρεί-

(α) Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου∙

(β) Μητρώα Μελών του Επιμελητηρίου κατά κλάδο μηχανικής επιστήμης και κατά υποδιαίρεση των κλάδων μηχανικής επιστήμης∙

(γ) Μητρώο Εταιρειών Μελετών.