Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από Εταιρεία Μελετών

6Δ.-(1) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής ως εάν να ήτο η ίδια μέλος στους κλάδους της μηχανικής επιστήμης της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

(2) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου, δύναται να υποβάλλει σε κάθε αρμόδια αρχή, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, σχέδια, σχεδιαγράμματα, μελέτες, συγγραφές, υπολογισμούς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δυνάμει του εν λόγω νόμου, για την έκδοση της άδειας, νοουμένου ότι τα εν λόγω σχέδια και έγγραφα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του προσώπου που τα ετοίμασε, το οποίο κατέχει την απαιτούμενη άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.