Υποβολή αίτησης

6Ε.-(1) Η αίτηση συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης σύμφωνα με το Έβδομο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, το υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή με συστημένη επιστολή ή το παραδίδει προσωπικά.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται με το τέλος εγγραφής που καθορίζεται στο Έννατο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, τα συναφή πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης.

(3) Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία που αναφέρεται στην επίσημη απόδειξη του Επιμελητηρίου, ενώ σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία παραλαβής από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της αίτησης στο Επιμελητήριο από τις ταχυδρομικές αρχές.

(4) Η επιτροπή Εγγραφής Μελών συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή για το αν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρόντας Νόμος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.