Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

34.-(1) Ο Υπουργός μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου αποτελουμένη από εννέα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

(2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τους Προσωρινούς Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του Επιμελητηρίου.

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι Προσωρινοί Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας του Επιμελητηρίου μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες που ο παρών Νόμος δίδει στο Γενικό Συμβούλιο, τη Διοικούσα Επιτροπή και στα αντίστοιχα όργανα του Επιμελητηρίου, πλην της εγγραφής μελών.