Κατάλογος μελών του Επιμελητηρίου

33.-(1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός ετοιμάζει καταλόγους των προσώπων τα οποία κατά την κρίση του δικαιούνται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

(2) Ο Υπουργός θα γνωστοποιήσει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ετοιμασία των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) καταλόγων και, με την ίδια δημοσίευση, θα ορίσει τον τόπο και τις ώρες που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τους επιθεωρήσουν.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έπρεπε να εγγραφεί στους καταλόγους δικαιούται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για την εγγραφή του στους καταλόγους.

(4) Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι κακώς έχει εγγραφεί στους καταλόγους άλλο πρόσωπο δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για τη διαγραφή του εν λόγω προσώπου από τους καταλόγους.

(5) Ο Υπουργός αφού μελετήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) καταρτίζει, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων, καταλόγους των μελών του Επιμελητηρίου.