Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

7Α.-(1) Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου δύναται να υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημένη επιστολή είτε επιδίδεται προσωπικά στη βάση του εκάστοτε καθορισμένου εντύπου (Τύπος Α) που καθορίζεται στους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμούς του 1997 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και το Επιμελητήριο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(2) Το Επιμελητήριο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόμενου.  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου εκτός της αρχιτεκτονικής.

(3)  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Επιμελητηρίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4)  Για την αναγνώριση διπλώματος, πιστοποιητικού ή τίτλου που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το Επιμελητήριο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα στην περίπτωση αρχιτέκτονα.

(5) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(6) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο, εφόσον ο αιτητής διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, όταν πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα που αποτελεί μέρος άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο, και κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να ασκεί στο κράτος μέλος προέλευσης την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική πρόσβαση στη Δημοκρατία, και στην περίπτωση εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων ο αιτητής θα υποχρεωνόταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται στη Δημοκρατία, για να έχει πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη Δημοκρατία, το Επιμελητήριο παρέχει μερική πρόσβαση στο αντίστοιχο επάγγελμα υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

(8) Με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ), το Επιμελητήριο δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας από οποιοδήποτε μέλος του το οποίο ασκεί το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης στη Δημοκρατία και επιθυμεί τη μόνιμη ή προσωρινή ή περιστασιακή μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του σε άλλο κράτος μέλος και –

(i) Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, το Επιμελητήριο επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει τον αιτητή σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη αποστολής κάποιου εγγράφου·

(ii) εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τυχόν ελλειπόντων εγγράφων ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας βδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, το Επιμελητήριο επαληθεύει κατά πόσο ο αιτητής είναι νόμιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και εάν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη Δημοκρατία είναι έγκυρα και αυθεντικά και διαβιβάζει άμεσα την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνοντας σχετικά τον αιτητή.

(iii) Σε περίπτωση επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο αιτητή, το Επιμελητήριο και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ) και είναι ακόμα έγκυρα.

(9) Με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ), το Επιμελητήριο δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας τις οποίες λαμβάνει από άλλα κράτη μέλη εκ μέρους πολιτών κρατών μελών, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλα κράτη μέλη όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιθυμούν τη μόνιμη ή προσωρινή ή περιστασιακή μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία και εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις εντός ενός μηνός από την παραλαβή της εκάστοτε αίτησης, η δε προθεσμία ενός μηνός για την εξέταση τέτοιας αίτησης μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εβδομάδες από το Επιμελητήριο ενημερώνοντας τον αιτητή και εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην παράταση, σε περίπτωση δε που παρέλθει η προθεσμία και/ή η παράτασή της χωρίς έκδοση απόφασης από το Επιμελητήριο, η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα εκδίδεται και αποστέλλεται στον αιτητή αυτόματα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της εγκατάστασης πολίτη κράτους μέλους στη Δημοκρατία, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου στον αντίστοιχο κλάδο.