Εγγραφή στο Επιμελητήριο

7.-(1) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Kατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον αντίστοιχο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(γ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

(2) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον αντίστοιχο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού· και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(γ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου∙ βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας και στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(δ) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια ως ήθελε καθοριστούν από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση:

Νοείται περαιτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην αρχιτεκτονική το οποίο αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και είτε περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου είτε  αποκτήθηκε μετά από συνολικά πέντε (5) έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή αποκτήθηκε μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του παρόντος εδαφίου·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα, από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο όρος «επαγγελματική πρακτική εξάσκηση» σημαίνει την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών σπουδών και τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης.

(4) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική το οποίο αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και είτε περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου είτε αποκτήθηκε μετά από συνολικά πέντε (5) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή αποκτήθηκε μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής εξάσκησης σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του παρόντος εδαφίου·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, βεβαίωση δε που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας και στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(ε) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο όρος «επαγγελματική πρακτική εξάσκηση» σημαίνει την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης, μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών σπουδών και τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, όταν αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου από κάποιο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε κράτος μέλος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, όταν αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο, εφόσον ο αιτητής διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οι πολίτες άλλου κράτους μέλους οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιθυμούν τη μόνιμη μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία και στους οποίους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, κατ’ εφαρμογή νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους των κρατών μελών που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για να ασκήσουν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

(5) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και τηρουμένων όλων των υπόλοιπων παραγράφων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής στη Δημοκρατία, εάν  κατέχει -

(α) Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση στο πλαίσιο των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα και πιστοποιείται από εξέταση στην Αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από επαγγελματία που εργάζεται επί επτά (7) και πλέον έτη στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, υπό την εποπτεία ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων, η δε εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4)·

(β) τίτλο εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που περιλαμβάνεται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, ο οποίος χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος και πιστοποιεί εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το αναφερόμενο στο εν λόγω παράρτημα κρίσιμο ακαδημαϊκό έτος, ακόμη και αν δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου·

(γ) βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας η οποία πιστοποιεί την αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου·

(δ) βεβαίωση που χορηγείται από τα άλλα κράτη μέλη στα οποία την 5ην Αυγούστου του 1985 ίσχυαν ή θεσπίστηκαν μέχρι την 5ην Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της Αρχιτεκτονικής υπό τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, η δε ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, είτε πριν από την 5ην Αυγούστου 1985 είτε κατά την ημερομηνία αυτή, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόρεμων διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της Αρχιτεκτονικής για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχών ετών κατά τα πέντε (5) χρόνια πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης, το ίδιο δε ισχύει και για τις βεβαιώσεις που εκδόθηκαν στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία κατά ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία κατά ή πριν από την 1η Μαΐου 2004 και στην Κροατία κατά ή πριν από την 1η Ιουλίου 2013.

(ε) πτυχίο ή πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε μετά από ολοκλήρωση τριετούς εκπαίδευσης των «Fachhochschulen» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985 και έχει αρχίσει το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2014, η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα και παρέχει πρόσβαση στις δραστηριότητες του επαγγέλματος της Αρχιτεκτονικής στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου Αρχιτέκτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων (4) ετών, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο Αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:

Νοείται ότι, οι παράγραφοι (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται επίσης στους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που παρατίθενται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016.

(6) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως πολιτικός μηχανικός και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Πολιτική Μηχανική, που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

(7) Κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα της Πολιτικής Μηχανικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Πολιτικός Μηχανικός και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Πολιτική Μηχανική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, αποτελεί δε επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και στις περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο μπορεί να ζητήσει από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(ε) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση:

Νοείται περαιτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και κατέχει άδεια μόνιμης διαμονής του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του, εάν το Γενικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, και κατά τη γνώμη του συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία μπορεί να καταστεί προσωρινά μέλος του Επιμελητηρίου, με όρους ή περιορισμούς που μπορεί το Επιμελητήριο να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση, εάν η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, και κατά τη γνώμη της συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη και τις απόψεις του Επιμελητηρίου, μπορεί να χορηγήσει σε πρόσωπα, οργανισμούς ή εταιρείες του εξωτερικού, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας, ειδική άδεια για μελέτη, παρασκευή σχεδίου, εκτέλεση και επίβλεψη έργων που καθορίζονται στην άδεια, με όρους τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου τα έργα αυτά να εκτελεστούν σε συνεργασία με Μηχανικό εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου σε αντίστοιχο κλάδο, κατά τη διάρκεια όμως της ισχύος της άδειας αυτής τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα πρόσωπα, τους οργανισμούς ή τις εταιρείες, αν και εφόσον αυτοί ή αυτές τηρούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτή την άδεια.