Αντιπρόεδροι

16.-(1) Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(2) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του και, κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας ή ανικανότητας του Α’ Αντιπροέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Α’ Αντιπροέδρου.