Εξουσίες Προέδρου του Επιμελητηρίου

15. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου-

(α) εκπροσωπεί το Επιμελητήριο~

(β) διευθύνει το προσωπικό του Επιμελητηρίου και διοικεί τις υπηρεσίες του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής~

(γ) επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής~

(δ) εντέλλεται τις πληρωμές του Επιμελητηρίου και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα~

(ε) εκδίδει πιστοποιητικά και άλλα βεβαιωτικά έγγραφα~

(στ) υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου~

(ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή~

(η) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής, προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.