Εγγραφή

8.-(1) Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση η οποία υποβλήθηκε μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

(3) Το Συμβούλιο εγγράφει στο οικείο Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 7 και με την καταβολή του νενομισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο.