Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“εγγεγραμμένος οπτικός” σημαίνει οπτικό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Οπτικών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός” σημαίνει τεχνικό οπτικό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“ειδικός οφθαλμίατρος” σημαίνει πρακτήρα ιατρό ο οποίος δικαιούται να θεωρείται ειδικός οφθαλμίατρος δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

“κατάστημα οπτικών ειδών” σημαίνει κατάστημα το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία, κατασκευή και διάθεση οπτικών ειδών και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“οπτικό είδος” σημαίνει κάθε αντικείμενο το οποίο προορίζεται για τη διόρθωση ή ανακούφιση ελαττώματος της όρασης και περιλαμβάνει και φακούς επαφής·

“οπτικός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασχολείται με οπτικομετρήσεις, καθώς και με την επεξεργασία, κατασκευή, εφαρμογή και διάθεση οπτικών ειδών και κατέχει τα προσόντα τα οποία απαιτούνται από το άρθρο 7 αυτού του Νόμου·

“οπτικομέτρηση” σημαίνει την εξέταση της όρασης για τη διαπίστωση διαθλαστικών ανωμαλιών·

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Οπτικών το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 αυτού του Νόμου·

“τεχνικός οπτικός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία, κατασκευή, εφαρμογή και διάθεση οπτικών ειδών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.