Αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Σώματος

22. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Σώματος είναι οι εξής:

(α) Εκφράζει απόψεις και υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά τις γενικές αρχές της πολιτικής για την νεολαία

(β) συμμετέχει στα διάφορα προγράμματα και στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού.