Συνεδρίες του Συμβουλευτικού Σώματος

23.-(1) Το Συμβουλευτικό Σώμα συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο.

(2) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, το Συμβουλευτικό Σώμα αποφασίζει ελεύθερα όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του.