Σύσταση Οργανισμού Νεολαίας

3. Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο καλείται “Οργανισμός Νεολαίας”.