Ερμηνεία

2.Στο παρόνα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Εκτελεστικός Διευθυντής” σημαίνει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 10 Εκτελεστικό Γραμματέα του Οργανισμού:

Νοείται ότι, όπου απαντά στον παρόντα Νόμο ή σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο όρος "Εκτελεστικός Γραμματέας", θα διαβάζεται ως "Εκτελεστικός Διευθυντής" σε οποιαδήποτε γρμματική παραλλαγή του

“Οργανισμός” σημαίνει τον κατά το άρθρο 3 ιδρυόμενο Οργανισμό Νεολαίας

“Πολιτική Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 Πολιτική Επιτροπή Νεολαίας

“Σπουδαστική Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 Σπουδαστική Επιτροπή του Συνδικαλιστικού Σώματος

“Συμβουλευτικά Σώματα” σημαίνει τα κατά το άρθρο 13 ιδρυόμενα Συμβουλευτικά Σώματα του Οργανισμού

“Συμβουλευτικό Σώμα” σημαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο 21 Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα

“Συμβούλιο” σημαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο

“Συνδικαλιστική Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 Συνδικαλιστική Επιτροπή του Συνδικαλιστικού Σώματος

“Συνδικαλιστικό Σώμα” σημαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο 17 Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.