Ειδικές διατάξεις για την πλήρωση μόνιμων θέσεων

11Β.  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καμιά δημοσίευση δεν γίνεται για κενή μόνιμη θέση στον Οργανισμό, σε περίπτωση κατά την οποία υπηρετεί σ’ αυτόν υπάλληλος, που είχε προσληφθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, κατόπιν επιλογής με σύμβαση σε μόνιμη θέση κάτω από τον ίδιο τίτλο, οπότε πληρούται η κενή αυτή θέση από το Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι σχετικές με την έγκριση πλήρωσης κενών θέσεων διαδικασίες, με το διορισμό του υπαλλήλου που υπηρετεί.