Είδος και αριθμός θέσεων

11Α. (1) Οι θέσεις του Οργανισμού είναι μόνιμες ή προσωρινές.

(2)  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων, μόνιμων και προσωρινών, καθώς και η δαπάνη που αυτές συνεπάγονται, καθορίζονται εκάστοτε από το Συμβούλιο και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.

(3)  Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησής τους, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33.