Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994.