Συμβάσεις

32. Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το Συμβούλιο ή εκ μέρους του Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή από πρόσωπο το οποίο ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.