Συμβάσεις, πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας

32. Όλες οι συμβάσεις και τα πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας που συνάπτονται από το Συμβούλιο ή εκ μέρους του Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή από μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.