Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

9. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, και τον βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του.