Αρμοδιότητες του Προέδρου

8. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες περιλαμβάνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Νόμο, ο Πρόεδρος-

(α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτών και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων

(β) μεταφέρει στο Συμβούλιο τις αποφάσεις των Συμβουλευτικών Σωμάτων

(γ) ενημερώνει τακτικά και ανελλιπώς τα όργανα του Οργανισμού για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στα διαφορα ζητήματα, καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που αναφύονται σε σχέση με το έργο του.