ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 7)

Αριθμός μελών Τοπικών Επιτροπών

Από 50 μέχρι 300 πρόσφυγες ......................................................................................... 5 μέλη

Από 301 μέχρι 1000 πρόσφυγες ..................................................................................... 7 μέλη

Από 1001 μέχρι 3000 πρόσφυγες ................................................................................... 11 μέλη

Από 3001 μέχρι 5000 πρόσφυγες ................................................................................... 15 μέλη

Πέρα από 5001 πρόσφυγες ............................................................................................ 19 μέλη.

_________