Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“έκρυθμη κατάσταση” σημαίνει την κατάσταση η οποία επιβλήθηκε με τη βία από την τουρκική εισβολή και κατοχή και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται·

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 18Α του παρόντος Νόμου·

“Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων” ή συνοπτικά “Ένωση” σημαίνει την οργάνωση που θα συσταθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“πρόσφυγας” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο, είχε τη μόνιμη διαμονή του σε περιοχή η οποία κατέστη απροσπέλαστη λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.