Σύσταση της Ένωσης

3.-(1) Καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο “Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων”.

(2) Η Ένωση διαλύεται με τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης.

(3) Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία, αλλά αυτή μπορεί να διατηρεί γραφεία σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.