Προσωπικό της Ένωσης

18.-(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών της Ένωσης ανατίθεται στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας. Το προσωπικό μπορεί είτε να αποσπαστεί από τη δημόσια υπηρεσία είτε να προσληφθεί στην υπηρεσία της Ένωσης ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ένωσης αποφασίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι οι υπάλληλοι της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων που εργοδοτούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από την Ένωση και θα τοποθετηθούν στην ανάλογη θέση, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν, ενώ τα δικαιώματα τους κατοχυρώνονται από την πρόσληψη τους στην υπηρεσία της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων.

(3) Το υπόλοιπο προσωπικό της Ένωσης διορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με τους πιο πάνω Κανονισμούς καταρτίζονται τα σχέδια υπηρεσίας κάθε θέσης, καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους, η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και οτιδήποτε άλλο συναφές με τα πιο πάνω θέματα.

(5) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του εκάστοτε περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.