Διάρκεια θητείας των μελών των οργάνων της Ένωσης

17. Η θητεία των μελών των οργάνων της Ένωσης είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους.