Έναρξη λειτουργίας της Ένωσης

23. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων αρχίζει να λειτουργεί από την ημερομηνία της ανάδειξης των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της και αναλαμβάνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αυτή να υποδείξει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή, όργανο ή κυβερνητικό σώμα:

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ανάδειξη των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, η Προσωρινή Επιτροπή έχει εξουσία να ασκεί τα καθήκοντα της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 Εκτελεστικής Γραμματείας, καθώς και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13.