Μεταβατικές διατάξεις

22. -(1) Για σκοπούς προετοιμασίας και διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και άλλα δεκαέξι μέλη.  Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής πρέπει να αντανακλά τη δίκαιη εκπροσώπηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου:

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, τα μέλη της Προσωρινής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή, για να ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα των αντίστοιχων αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Προσωρινή Επιτροπή μπορεί να προβαίνει εκ μέρους της Ένωσης σε κάθε ενέργεια ή διάβημα που συντελεί στην προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή των πρώτων εκλογών και συγκεκριμένα στην κατάρτιση, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, των σχετικών κανονισμών που θα καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.

(3) Η θητεία της δυνάμει του παρόντος άρθρου διοριζομένης Προσωρινής Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού των μελών της, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι η θητεία των μελών της Προσωρινής Eπιτροπής λήγει αυτοδικαίως και πριν από τη λήξη της κανονικής θητείας τους με την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων της Ένωσης.