Σημείωση
13 του Ν.137(Ι)/2004Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του N137(I)/2004], ο περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμος του 2002 καταργείται.