Προοίμιο

(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1988 σχετικά με τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για την εφαρμογή του Κανονισμού αρ. 3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και του Κανονισμού αρ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών» (EE L 325 της 29.11.1988, σ. 55), και

(β) για σκοπούς εφαρμογής με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(i) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3820/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών» (EE L 370 της 31.12.85, σ. 1), και

(ii) «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2135/98 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και της Οδηγίας 88/549/ΕΟΚ όσο αφορά την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αρ. 3821/85» (EE L 274 της 9.10.1998, σ. 1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει διαφορετική από το κείμενο έννοια-

«ανάπαυση» σημαίνει κάθε περίοδο μίας ώρας τουλάχιστο, χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του·

«ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος» σημαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος έτοιμου προς κίνηση, συμπεριλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου·

«αυτοκίνητο» σημαίνει όχημα, που κινείται μηχανικά και αυτοδύναμα, το οποίο κυκλοφορεί στις οδούς και όχι σε σιδηροτροχιές και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων·

«εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο από τη Δευτέρα, ώρα 0.00 έως την Κυριακή ώρα 24.00·

«ελκυστήρας» σημαίνει όχημα, που κινείται μηχανικά και αυτοδύναμα, το οποίο κυκλοφορεί στις οδούς και όχι σε σιδηροτροχιές και το οποίο έχει κατασκευασθεί ειδικά για να σύρει, να ωθεί ή να κινεί ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, εργαλεία ή μηχανήματα·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων του Υπουργείου-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τέτοια άλλη Υπηρεσία που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό για την άσκηση εξειδικευμένων καθηκόντων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτείται βάση του άρθρου 12·

«ημερήσια περίοδος οδήγησης» σημαίνει τη συνολική διάρκεια οδήγησης μεταξύ δύο ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης ή μεταξύ μιας ημερήσιας και μιας εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης·

«ημιρυμουλκούμενο» σημαίνει ρυμουλκούμενο χωρίς εμπρόσθιο άξονα, το οποίο έχει συζευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σημαντικό μέρος του βάρους του ρυμουλκούμενου αυτού και του φορτίου του, να φέρεται από τον ελκυστήρα ή το αυτοκίνητο·

«καρτέλα ταχογράφου» σημαίνει την καρτέλα που τοποθετείται σε ταχογράφο για να καταγράψει τις ώρες οδήγησης και είναι είτε σε χάρτινη είτε σε ηλεκτρονική μορφή·

«οδηγός» σημαίνει πρόσωπο που οδηγεί όχημα, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, ή που ευρίσκεται μέσα στο όχημα για να το οδηγήσει εάν παραστεί ανάγκη·

«οδική μεταφορά» σημαίνει κάθε μετακίνηση οχήματος, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, με ή χωρίς φορτίο, επί οδού που είναι ανοικτή σε δημόσια χρήση·

«όχημα» περιλαμβάνει αυτοκίνητο, ελκυστήρα, ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο·

«ρυμουλκούμενο» σημαίνει όχημα προορισμένο να συζευχθεί με αυτοκίνητο ή με ελκυστήρα·

«τακτική επιβατική γραμμή» σημαίνει τη μεταφορά επιβατών κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα, σε καθορισμένη διαδρομή, με τους επιβάτες να επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε προκαθορισμένα σημεία στάσεως·

«ταχογράφος» σημαίνει τη συσκευή ελέγχου, που προορίζεται να τοποθετηθεί στα οδικά οχήματα για να δεικνύει και να καταγράφει αυτόματα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την πορεία αυτών, περιλαμβανομένης και της ταχύτητας των οχημάτων και για τις χρονικές περιόδους οδήγησης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές που εκτελούνται από οχήματα στο έδαφος της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οδικών μεταφορών που εκτελούνται από-

(α) Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους·

(β) επιβατικά οχήματα, τα οποία, από την κατασκευή και τον εξοπλισμό τους, είναι κατάλληλα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα ατόμων, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου, και προορίζονται για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι, στα πιο πάνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται οχήματα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια οδικής χρήσης για μεταφορά επιβατών υπεραστικών ταξί με κόμιστρο κατ' επιβάτη, με βάση τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2001 καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούνται σε τακτικές επιβατικές γραμμές των οποίων η διαδρομή της καθορισμένης υπηρεσίας του οχήματος αυτού, δεν υπερβαίνει τα 50 χλμ.·

(γ) οχήματα που η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητά τους δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα·

(δ) οχήματα που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή σωμάτων ασφαλείας·

(ε) οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, υδρεύσεως, αερίου, ηλεκτρισμού, οδοποιίας, αποκομιδής απορριμμάτων, τηλεγράφου, τηλεφώνου, ταχυδρομικών αποστολών, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και ανίχνευσης των πομπών ή δεκτών τηλεόρασης ή ραδιοφώνου·

(στ) οχήματα που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης·

(ζ) ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς·

(η) οχήματα που μεταφέρουν τον εξοπλισμό τσίρκων ή πανηγυριών·

(θ) ειδικά οχήματα για την παροχή οδικής βοήθειας·

(ι) οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και οχήματα καινούργια που έχουν υποστεί μετατροπές και δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία·

(ια) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές αγαθών, για ιδιωτικούς σκοπούς·

(ιβ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος από αγροκτήματα ή για τη επιστροφή στα αγροκτήματα των δοχείων γάλακτος ή για την μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές-

(ιγ) οχήματα που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο για δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανταγωνίζονται τους επαγγελματίες μεταφορείς-

(ιδ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων από αγροτικές, φυτοκομικές, δασικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις, σε ακτίνα 50 χλμ από το μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων το κέντρο ευρίσκεται εντός της ακτίνας αυτής-

(ιε) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές σφαγίων ζώων ή υπολειμμάτων τους, εφόσον τα φορτία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση-

(ιστ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές ζώντων ζώων, από τα αγροκτήματα στις τοπικές αγορές και τανάπαλιν ή από τις αγορές στα τοπικά σφαγεία-

(ιζ) οχήματα που χρησιμοποιούνται ως κινητά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των τοπικών αγορών ή για πωλήσεις κατ' οίκον, ή για κινητές τραπεζικές συναλλαγματικές ή αποταμιευτικές δραστηριότητες, λατρευτικούς σκοπούς, δανεισμό βιβλίων, δίσκων ή κασετών, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή κινητές εκθέσεις και έχουν ειδικά διαρρυθμιστεί για τις χρήσεις αυτές-

(ιη) οχήματα που μεταφέρουν υλικό ή εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται από τον οδηγό τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, μέσα σε ακτίνα 50 χλμ από το μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος, εφόσον η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού και εφόσον η παρέκκλιση δε θίγει σοβαρά τους σκοπούς που επιδιώκει ο παρών Νόμος·

(ιθ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων και κινούνται με αέριο, το οποίο παράγεται στο όχημα, ή που κινούνται με ηλεκτρισμό, ή είναι εφοδιασμένα με επιβραδυντήρα, εφόσον τα οχήματα αυτά, στα οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, εξομοιώνονται προς οχήματα που κινούνται με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα των οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου, δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους·

(κ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτου για την απόκτηση άδειας οδήγησης·

(κα) ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικές και δασικές εργασίες.

ΜΕΡΟΣ II ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περίοδος οδήγησης

4.—(1) Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες· μπορεί δε να παρατείνεται σε 10 ώρες δύο φορές την εβδομάδα.

(2) Η συνολική διάρκεια οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ώρες ανά περίοδο δύο συνεχών εβδομάδων:

Νοείται ότι, περίοδος οδήγησης λογίζεται ότι αρχίζει από τη στιγμή που ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο όχημα με πρόθεση να το οδηγήσει προς την εργασία του μέχρι και το τέλος της περιόδου αυτής και κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός ευρίσκεται στην διάθεση του εργοδότη εντός του οχήματος και εκτελεί τις δραστηριότητες που του ανατίθενται.

Περίοδος ανάπαυσης και διάλειμμα

5.—(1) Ο οδηγός πρέπει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης μετά από έξι το πολύ ημερήσιες περιόδους οδήγησης όπως ορίζει το εδάφιο (10).

(2) Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μετατεθεί στο τέλος της έκτης ημέρας εφόσον η συνολική διάρκεια οδήγησης κατά τις έξι ημέρες δεν υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο που αντιστοιχεί σε έξι ημερήσιες περιόδους οδήγησης.

(3) Στην περίπτωση διεθνών μεταφορών επιβατών, πλην των τακτικών γραμμών καθώς και εθνικών μεταφορών επιβατών, πλην των τακτικών γραμμών, η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μετατεθεί στο τέλος της δωδέκατης ημέρας, εφόσον η συνολική διάρκεια οδήγησης κατά τις δώδεκα ημέρες δεν υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο που αντιστοιχεί σε δώδεκα ημερήσιες περιόδους οδήγησης.

(4) Μετά από περίοδο συνεχούς οδήγησης 4 1/2 ωρών πρέπει να γίνεται διάλειμμα 45 τουλάχιστο λεπτών, εκτός εάν ακολουθεί περίοδος ανάπαυσης για τον οδηγό.

(5) Το διάλειμμα που προβλέπεται στο εδάφιο (4) μπορεί να αντικαθίσταται από διαλείμματα 15 τουλάχιστο λεπτών το καθένα, τα οποία θα κατανέμονται στην περίοδο οδήγησης των 4 1/2 ωρών.

(6) Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ο οδηγός δεν μπορεί να εκτελεί άλλη εργασία:

Νοείται ότι, ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος μη οδήγησης επί κινούμενου οχήματος δεν θεωρείται ως «άλλη εργασία»:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα διαλείμματα που γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θεωρούνται ως ημερήσια ανάπαυση.

(7) Για κάθε περίοδο 24 ωρών ο οδηγός πρέπει να έχει ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 συνεχών ωρών, οι οποίες μπορούν να μειωθούν σε 9 συνεχείς ώρες, όχι περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα:

Νοείται ότι, η μείωση αυτή θα αντισταθμίζεται με ίση περίοδο ανάπαυσης πριν από το τέλος της εβδομάδας που ακολουθεί.

(8) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης των 11 ωρών μπορεί να κατανέμεται σε δύο ή τρεις χωριστές περιόδους κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, η μία από τις οποίες πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 8 συνεχόμενες ώρες· στη δε περίπτωση αυτή η διάρκεια της ανάπαυσης αυξάνεται σε 12 ώρες.

(9) Για κάθε περίοδο 30 ωρών κατά την οποία ένα όχημα έχει τουλάχιστο δύο οδηγούς, κάθε οδηγός θα πρέπει να έχει χρόνο ημερήσιας ανάπαυσης τουλάχιστον 8 συνεχών ωρών.

(10) Κάθε εβδομάδα μία από τις ημερήσιες περιόδους ανάπαυσης που αναφέρονται στα εδάφια (7) έως (9) παρατείνεται υπό τύπον εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, σε 45 συνολικά συνεχόμενες ώρες- αυτή δε η περίοδος ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί σε τουλάχιστον 36 συνεχείς ώρες εάν λαμβάνεται στο μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος ή στο μέρος που είναι η βάση του οδηγού ή σε 24 συνεχείς ώρες εάν λαμβάνεται αλλού:

Νοείται ότι, η μείωση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο αντισταθμίζεται με ισοδύναμο χρόνο ανάπαυσης που λαμβάνεται συγκεντρωτικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί την εν λόγω εβδομάδα.

(11) Περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης που αρχίζει κάποια εβδομάδα και παρατείνεται στην επόμενη μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη εβδομάδα.

(12) Στην περίπτωση μεταφορών επιβατών, στις οποίες εφαρμόζεται το εδάφιο (3) του άρθρου 5, περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μετατεθεί στην εβδομάδα που ακολουθεί εκείνη για την οποία οφείλεται η ανάπαυση και να ληφθεί μαζί με την εβδομαδιαία ανάπαυση αυτής της δεύτερης εβδομάδας.

(13) Κάθε περίοδος ανάπαυσης που λαμβάνεται σε αντιστάθμισμα της μείωσης της ημερήσιας ή/και της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να παρέχεται, εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, στον τόπο στάθμευσης του οχήματος ή στον τόπο όπου ο οδηγός έχει τη βάση του και να λαμβάνεται μαζί με άλλη περίοδο ανάπαυσης οκτώ τουλάχιστον ωρών:

Νοείται ότι, η ημερήσια ανάπαυση μπορεί να ληφθεί μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κουκέτα και είναι σταθμευμένο.

(14) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (7) του άρθρου 5, στην περίπτωση που στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών ένας οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή με σιδηρόδρομο, η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης δύναται να διακοπεί μία μόνο φορά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το μέρος της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης που διανύεται στο έδαφος πρέπει να δύναται να ληφθεί πριν ή μετά το μέρος της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης που λαμβάνεται πάνω στο πορθμείο ή στο σιδηρόδρομο·

(β) ο χρόνος μεταξύ των δύο μερών της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης πρέπει να είναι όσο το δυνατό βραδύτερος και δε δύναται, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί τη μία ώρα πριν από την επιβίβαση ή μετά την αποβίβαση συμπεριλαμβανομένων κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση και των τελωνειακών διατυπώσεων-

(γ) κατά τη διάρκεια των δύο μερών της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να δύναται να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα:

Νοείται ότι, η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης που διακόπτεται κατ' αυτό τον τρόπο αυξάνεται κατά δύο ώρες.

Παρεκκλίσεις

6.—(1) Με την προϋπόθεση ότι δε θίγεται η οδική ασφάλεια και για να μπορέσει να φτάσει σε μία κατάλληλη τοποθεσία στάθμευσης, οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από τον παρόντα Νόμο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των επιβατών, του φορτίου του ή του οχήματος του.

(2) Ο οδηγός αναφέρει στην καρτέλα του ταχογράφου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας τη φύση και το λόγο της παρέκκλισης.

Απαγόρευση ορισμένων τύπων αμοιβών

7. Απαγορεύονται οι αμοιβές στους οδηγούς, ακόμη και με την μορφή επιδομάτων ή μισθολογικών αυξήσεων, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκτός εάν οι αμοιβές αυτές είναι φύσεως τέτοιας ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη οχήματος

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου είναι υπόχρεος να μεριμνά ώστε το όχημά του να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο που εγκαθίσταται (είτε στο εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος είτε μεταγενέστερα), βαθμονομείται, συντηρείται, επισκευάζεται, ρυθμίζεται και σφραγίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που εμπίπτει στην επιφύλαξη του εδαφίου (β) του άρθρου 3 μεριμνά ώστε το όχημά του είτε να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) είτε με πίνακα δρομολογίων και πρόγραμμα υπηρεσίας, τα στοιχεία του οποίου προβλέπονται στο άρθρο 11.

Ταχογράφος

9. Οι ταχογράφοι που προνοούνται στο άρθρο 8 πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 του περί Έγκρισης Τύπου (Οχημάτων) Νόμου του 2000 ή οποιουδήποτε νόμου αντικαθιστά ή τροποποιεί αυτόν, και εγκαθίστανται, βαθμονομούνται, συντηρούνται, επισκευάζονται, ρυθμίζονται και σφραγίζονται από συνεργεία, που εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια αρχή, που ορίζεται στον εκάστοτε σε ισχύ νόμο που αφορά τα συνεργεία που θα εξουσιοδοτούνται για την εγκατάσταση, βαθμονόμηση, συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και σφράγιση των ταχογράφων.

Υποχρεώσεις οδηγού και εργοδότη οχήματος

10.—(1) Κάθε οδηγός οχήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να προμηθεύεται τις καρτέλες του ταχογράφου από τον εργοδότη του και να διαθέτει τέτοιες καρτέλες στο όχημά του διάρκειας μέχρι και δύο εβδομάδων.

(2) Κάθε εργοδότης οχήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να φυλάσσει καρτέλες του ταχογράφου που να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστο τριών μηνών.

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα υπηρεσίας

11.—(1) Το πρόγραμμα υπηρεσίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2) τον άρθρου 8 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, για ελάχιστη περίοδο που να καλύπτει την τρέχουσα εβδομάδα, την προηγούμενη καθώς και την επόμενη αυτής:

(α) Το όνομα και τη βάση του οδηγού·

(β) το προκαθορισμένο ωράριο για τις διάφορες περιόδους οδήγησης·

(γ) άλλες περιόδους εργασίας-

(δ) περιόδους που είναι διαθέσιμος για εργασία·

(ε) υπογραφή από τον προϊστάμενο της επιχειρήσεως ή από τον εκπρόσωπο του.

(2) Κάθε οδηγός που εκτελεί υπηρεσία η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) φέρει μαζί του απόσπασμα του προγράμματος υπηρεσίας και αντίγραφο του πίνακα δρομολογίων.

(3) Η επιχείρηση που εργοδοτεί τον εν λόγω οδηγό φυλάσσει το πρόγραμμα υπηρεσίας για τρεις μήνες τουλάχιστον αφού λήξει η περίοδος που καλύπτει το πρόγραμμα και χορηγεί απόσπασμα του προγράμματος στον οδηγό που θα το ζητήσει.

ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

12. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών και αστυνομικών

13.—(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός ή εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται, σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό, εξαιρουμένης κατοικίας, το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς οδικών μεταφορών, (που στο εξής, στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «ο χώρος ή υποστατικό»), ή ότι όχημα που χρησιμοποιείται γι' αυτούς τους σκοπούς βρίσκεται στο χώρο ή το υποστατικό και να επιθεωρήσει το όχημα και οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία ή ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται σ' αυτό το όχημα, χώρο ή υποστατικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(β) να επιθεωρεί σταθμευμένο όχημα ή, με την παρουσία ένστολου αστυνομικού, να σταματά και να επιθεωρεί όχημα καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία, φορτίο ή ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που μεταφέρονται από το όχημα ή φυλάσσονται από το πλήρωμα του οχήματος ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ή υποστατικό ή στο όχημα, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, στοιχείων, βιβλίων, ταχογράφου και καρτελών ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(δ) να επιθεωρεί, εξετάζει, λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία, ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο τα πιο πάνω έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται ή παρουσιάζονται, την πιστοποίηση οποιουδήποτε αντίγραφου ως ακριβούς αντίγραφου·

(ε) εάν απαιτείται τούτο, να μεταφέρει και να κατακρατήσει οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία, ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στο εν λόγω όχημα ή υποστατικό, σε χώρο που είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Ημερήσιες περιόδους οδήγησης·

(β) διαλείμματα·

(γ) ημερήσιες περιόδους ανάπαυσης και την τελευταία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης-

(δ) εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης και περιόδους οδήγησης μεταξύ των εν λόγω περιόδων ανάπαυσης-

(ε) περιορισμό των ωρών οδήγησης ανά δύο συνεχείς εβδομάδες-

(στ) αντιστάθμιση της μείωσης των ημερήσιων ή εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης·

(ζ) χρήση καρτελών ταχογράφου ή/και διάγραμμα των περιόδων οδήγησης των οδηγών-

(η) σωστή λειτουργία ταχογράφου (διαπίστωση ενδεχόμενης επέμβασης στη συσκευή ή/και στην καρτέλα ταχογράφου) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11· και

(θ) σε περίπτωση καταφανών παραβάσεων και τις καρτέλες ταχογράφου των προηγουμένων 90 ημερών που βρίσκονται στο όχημα ή και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για την ίδια περίοδο στην καρτέλα του ταχογράφου ή και στη μνήμη του ταχογράφου.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού και αστυνομικού

14.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτό από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του, δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή δήλωση,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γενική παράβαση του Νόμου

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή προκαλεί ή επιτρέπει σε πρόσωπο που εργοδοτεί ή υπόκειται στις διαταγές του την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αποδεκτή μαρτυρία

16. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε στοιχεία καταγράφηκαν από ταχογράφο, τοποθετημένο σε όχημα δυνάμει των άρθρων 8 και 9, αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία προς απόδειξη των γεγονότων στα οποία αυτά αναφέρονται.

Κανονισμοί

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές Διατάξεις

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για τα υφιστάμενα οχήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η υποχρέωση εγκατάστασης ταχογράφου, που προβλέπεται στο άρθρο 8, λογίζεται ότι αρχίζει σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για οχήματα που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, με βάση τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως το 2001 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθώς και για τα υφιστάμενα τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, η υποχρέωση εγκατάστασης ταχογράφου, που προβλέπεται στο άρθρο 8, λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
13 του Ν.137(Ι)/2004Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του N137(I)/2004], ο περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμος του 2002 καταργείται.