Περίοδος οδήγησης

4.—(1) Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες· μπορεί δε να παρατείνεται σε 10 ώρες δύο φορές την εβδομάδα.

(2) Η συνολική διάρκεια οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ώρες ανά περίοδο δύο συνεχών εβδομάδων:

Νοείται ότι, περίοδος οδήγησης λογίζεται ότι αρχίζει από τη στιγμή που ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο όχημα με πρόθεση να το οδηγήσει προς την εργασία του μέχρι και το τέλος της περιόδου αυτής και κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός ευρίσκεται στην διάθεση του εργοδότη εντός του οχήματος και εκτελεί τις δραστηριότητες που του ανατίθενται.